Interocs hållbarhetsarbete tar avstamp i vårt KMA-arbete, vilket omfattar vårt arbete inom kvalité, miljö och arbetsmiljö.

KMA fungerar som koncernens kompass och vägleder oss till att arbeta fram hållbara byggen, minimera vår miljöbelastning, samtidigt som vi lägger stor vikt på att driva sociala frågor och strävar efter hållbar kvalité i allt vi gör.

Kvalitet

Vi byggspecialister på Interoc förändrar och förbättrar ständigt vår verksamhet för att säkerställa högsta möjliga kvalitet i alla våra leveranser - från enskilda fönsterbyten till stora stambytesprojekt kvarboende. Vi vill möta dagens och framtidens krav från både kund och samhälle. För att detta ska vara möjligt strävar vi efter att alltid arbeta systematiskt och strategiskt med en tydlig organisation.

Nyckeln till ett framgångsrikt förbättringsarbete är för oss:

 • Information – Tillhandahålla information om hur verksamheten bedrivs genom underlag från systematiska undersökningar. Detta uppnås genom att involvera och undersöka alla aspekter i vår verksamhet kontinuerligt och även genom att ta emot input från våra medarbetare inom olika arbetsområden och från kunder och samarbetspartners.
 • Kunskap – Erhålla kunskap om hur informationen ska analyseras och vilka åtgärder som är mest lämpliga. Vi analyserar kontinuerligt våra förmågor och tar hjälp av utbildning eller annan extern expertis när så behövs.
 • Kontroll – Fastställa att åtgärdsplaner implementeras och efterföljs i verkligheten. Detta uppnås genom gemensamt engagemang med välplanerade, regelbundna avstämningar samt genom att sätta upp relevanta och mätbara mål.
Miljö

Interoc beaktar påverkan på miljön i alla skeden av vår verksamhet. Att ta ett ansvar för vår miljöpåverkan ser vi som en självklarhet.

För att minimera miljöpåverkan arbetar Interoc strategiskt med de punkter vi kan påverka genom att:

 • Ha rätt kunskap – Interoc ska erhålla kunskap inom företaget avseende miljöarbete och följa de krav som lagstiftningen ställer, samt ta fram relevanta mål och aktiviteter avseende främjande miljöarbete.
 • Arbeta kreativt – Interoc uppmuntrar och verkar för en företagskultur som bidrar till att medarbetare kan arbeta med kreativa lösningar både internt och externt mot kund för att minska miljöpåverkan.
 • Ställa krav på våra samarbetspartners – Interoc ställer krav på våra samarbetspartners avseende miljöarbete där det framgår att miljövänliga lösningar alltid prioriteras när alternativet är jämställt utifrån andra avgörande aspekter.
Arbetsmiljö

Interoc arbetar systematiskt och strukturerat med arbetsmiljöfrågor och följer arbetsmiljölagstiftningen för att våra medarbetare ska kunna utföra sitt arbete på ett bra och tryggt sätt, utan att drabbas av ohälsa eller olycka. 

Vi jobbar förebyggande och alla Interocs projektörer har grundläggande arbetsmiljökunskaper, följer lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet och samordnar arbetsmiljöfrågor under projekteringen i samråd med BAS-P. 

BAS-P:s uppdrag är att samordna projektering och planering gällande arbetsmiljön och ta fram en första version av projektets arbetsmiljöplan, som i sin tur är en del av KMA-planen och dokumentation över objektet.

För bästa möjliga arbetsmiljö anser Interoc att det är viktigt ständigt arbeta förebyggande genom att:

 • Tillhandahålla rätt ”verktyg” – Varje medarbetare ska erhålla den kunskap, kompetens, utrustning och dem hjälpmedel som krävs för att kunna utföra sitt arbete säkert.
 • Skapa meningsfullhet och social trygghet – Varje medarbetare ska få möjlighet att utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Interoc strävar efter att tillhandahålla säkra och långsiktiga anställningar där varje individ utgör en betydelsefull del av Interocs helhet.
 • Arbetsmiljöarbetet inom Interoc styrs utifrån att varje anställd ska ha skriftlig information om hur ansvarsfördelning ser ut via policy, arbetsuppgiftsfördelning och befattningsbeskrivning.
Vi mäter vårt KMA-arbete

Vi kvantifierar våra mål för att kunna säkerställa kvaliteten i vårt KMA-arbete. Vi sätter alltid mål som uppfyller lagkraven och ligger i linje med samhällets krav. Men vi försöker även att överträffa dessa och samtidigt gynna vår lönsamhet på både kort och lång sikt. På så vis ökar incitamentet för genomförande och därmed ökar sannolikheten för måluppfyllelse. Vi tror på att delad framgång är dubbel framgång.

BKMA

I Interoc Plattsättning arbetar vi med KMA utifrån BKMA, ett lednings- och produkt­certifierings­system som ställer krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö. BKMA fungerar på samma sätt som en ISO-certifiering, men systemet är direkt anpassat för företag i byggbranschen, oavsett storlek. 

Övriga bolag i koncernen är ej certifierade men arbetar med bolagsanpassade verksamhetssystem som har liknande kravbild.

BKMA innehåller:

 • Certifieringsregler
 • Krav på egenkontroll i projekten
 • Krav på utbildning
 • Krav på rutiner i projekten
 • Krav på administrativa rutiner