Miljöansvar finns med som en integrerad del i hela Interocs koncern och byggprocesser, vilket vi redovisar i KMA-planen för varje unikt projekt.

På Interoc strävar vi alltid efter energismarta lösningar där det finns möjligheter. Miljöhänsyn är viktigt i Interocs beslut vid val av byggmaterial och eventuella kemiska produkter, samt energianvändning. När beställare eller kunden föreskriver mindre bra miljöval ger vi alltid rekommendationer om bättre material och arbetssätt. Vi använder BASTA, Byggvarubedömningen och Sundahus som underlag vid våra val. 

Interoc följer Miljöbalken, Plan- och bygglagens samt lokala bestämmelser avseende materialinventering inför rivning genom att en rivningsplan alltid tas fram innan arbetet påbörjas. Då vi avtalar med underentreprenör för uppgifterna kontrollerar vi att lagar och förordningar efterlevs. Interoc strävar efter att i möjligaste mån sortera avfallet ”vid källan”. Om det på grund av utrymmesskäl inte är möjligt köper vi självklart avfallssorteringen av auktoriserade aktörer. 

Transport är även en central miljöaspekt vår koncern. Fordon inom Interoc uppfyller miljökraven i enlighet med transportstyrelsens och skatteverkets riktlinjer.