Grundläggande värderingar

En förutsättning för att vår verksamhet ska bedrivas på ett effektivt och tryggt sätt, är att vi, både medarbetare, chefer och företagsledning, visar varandra ömsesidig respekt, lojalitet och förtroende. Oavsett befattning i organisationen har alla medarbetare självklart ett lika värde. Det innebär att ingen individ, varken medarbetare eller chef, ska känna sig kränkt, trakasserad eller illa till mods på arbetsplatsen. 

Detta förhållningssätt genomsyrar alla våra processer både internt och externt. Det är lika viktigt att vi bemöter våra kunder och samarbetspartners med samma respekt som vi bemöter varandra internt. Detta oberoende av om det är kunder, leverantörer, arbetssökande eller andra individer och företag som kommer i kontakt med oss.

Arbetsmiljöpolicy

Interoc jobbar aktivt med att skapa en socialt, fysiskt och psykiskt sund arbetsplats för alla medarbetare genom att kontinuerligt förebygga risken för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa. Alla i företaget ska delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet genom att följa de lagar och regler som finns på området, samt riktlinjerna i företagets policyer. Chefer, medarbetare och samarbetspartners arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö, där alla behandlas lika och med respekt. Interoc tolererar ingen form av mobbning eller trakasserier på arbetsplatsen. 

Som anställd hos Interoc har du även möjlighet till att varje år få ett friskvårdsbidrag som ska hjälpa dig som medarbetare till ökat välmående och fysisk aktivitet.

Kunskaper

Arbetsgivaren ska se till att chefer och arbetsledare har kunskap om hur man förebygger och hanterar risker i den fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljön som riskerar att leda till ohälsa. Det är också upp till arbetsgivaren att se till att det finns förutsättningar för att omsätta dessa kunskaper i praktiken.

Mål

Verksamheten ska bedrivas i en miljö som är ändamålsenlig, funktionell, tillgänglig och anpassad för alla. Genom att erbjuda en stimulerande arbetsmiljö kan den enskilde individen trivas och fungera väl, vilket på längre sikt minskar ohälsa och skador på arbetsplatsen. Om det uppstår brister eller problem ska detta så snabbt som möjligt åtgärdas.

Stresspolicy

Vi jobbar med att förebygga och förhindra ohälsosam stress i arbetet genom att förse chefer och medarbetare med den utbildning och handledning som krävs för att först och främst förstå vad stress är och vad som orsakar ohälsosam stress, och även se stressignaler och ha en tydlig rutin för åtgärder. 

Om chefer eller medarbetare visar signaler på ohälsosam stress ska situationen tas på allvar och ges högsta prioritet. Alla medarbetare hos interoc har rätt att på eget initiativ boka två terapisamtal via Interocs företagshälsovård.

Interocs uppförandekod

Interocs uppförandekod grundar sig i våra värderingar och är framtagen för att vägleda medarbetarnas förväntade beteende och beslutfattande som sker dagligen på arbetsplatsen. 

Vi på Interoc ska alltid:

  • Möta kollegor och kunder med respekt 
  • Sträva efter en tillgänglig, tydlig och välvillig kommunikation 
  • Respektera tider
  • Följa Interocs rutiner, policys, riktlinjer och regler 
  • Använda ett trevligt och vårdat språk 
  • Klä oss lämpligt för vårt arbete 
  • Arbeta i enlighet med Interocs kärnvärden
  • Följa Sveriges byggindustriers branschgemensamma uppförandekod